31-12-08

tegen geweld in Gaza

showfoto.aspDe actie stelt drie eisen:- Stop de bombardementen op Gaza.- Stop het embargo tegen de Palestijnen.- Stop het geweld tegen burgers.

17:50 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-08

solidariteit Bekaert Aalter

Kameraden, Lees en bekijk het onderstaande artikel eens. In de wetenschap dat men daar nog een tiental dagen zal staan, er kerst al heeft doorgebracht en het met oud en nieuw niet anders zal zijn doet de vraag naar een solidaire ondersteuningsactie alle recht aan. http://www.trabvv.be/syndicaal/december.html Daarom zouden wij aan iedereen willen vragen om op vrijdag 2 januari, rond 10u, een solidariteitsbezoek te brengen aan de stakerspost te Aalter. Solidariteit tussen werknemers is immers een belangrijk onderdeel van onze syndicale vrijheden. En dat we van de vrijwaring van onze sydicale vrijheden werk willen maken kunnen we op deze manier sterk onderstrepen ! Laat ons daarom onze kameraden van Aalter Bekaert een hart onder de riem steken ! Op vrijdag 2 om 10u te : NV Bekaert SALeon Bekaertlaan 5BE-9880 Aalter Voor diegene die er niet kunnen bij zijn, misschien kunnen jullie een solidariteitsmotie opstellen die je vervolgens kan doorsturen naar ons. Wij nemen ze dan mee op de dag zelf !

12:28 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

wat is nieuw in 2009

. DakisolatiepremieDe Vlaamse regering voert vanaf 1 januari de dakisolatiepremie in. Die bedraagt 500 euro en moet de Vlaming aanzetten om zijn dak te laten isoleren.Om in aanmerking te komen voor de premie moet minstens 40 vierkante meter van het dak of de zoldervloer goed tot zeer goed geïsoleerd worden. Enkel Vlaamse woningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet komen in aanmerking.2. Hogere posttarievenVanaf 1 januari 2009 zal De Post de tarieven van een aantal diensten aanpassen aan de "felle stijging van de inflatie en de energieprijzen". Een postzegel voor een standaardbrief met een Belgische bestemming zal vanaf 1 januari 2009 0,59 euro kosten. Momenteel is dat 0,54 euro.De taks op een aangetekende brief stijgt van 4,40 euro naar 4,60 euro en een pakje versturen (Taxipost 24u) kost voortaan 5,70 euro in plaats van 4,95 euro.Een standaardpostzegel voor Europa kost voortaan 0,90 euro in plaats van 0,80 euro.3. Dienstencheque wordt duurderDe aankoopprijs van een dienstencheque stijgt op 1 januari van 7 euro tot 7,5 euro per cheque. Omdat de regels inzake de fiscale aftrek niet veranderen, bedraagt de reële prijs voor de gebruikers voortaan 5,25 euro.De cheques die voor 1 januari besteld werden en dus 7 euro kosten, blijven bruikbaar tot hun geldigheidsdatum. De betaling aan de oude prijs moet wel voor 1 januari op de rekening van uitgiftebedrijf Sodexo staan.Per bestelling moeten minstens tien cheques besteld worden. Als het gestorte bedrag nog gebaseerd is op de oude prijs (geen veelvoud van 7,5), stort Sodexo het bedrag terug.4. Registratierechten hypothecaire lening deels afgeschaftVanaf 1 januari moeten op een hypothecaire lening in Vlaanderen geen registratierechten meer betaald worden op de schijf tot 100.000 euro. Die bedragen in de oude regeling 1 procent van het geleende bedrag. Wie straks leent om een huis te kopen, kan zo tot maximaal 1.000 euro besparen.Wie meer dan 100.000 euro leent, moet wel 1 procent registratierechten betalen op de schijf boven de 100.000 euro.5. Meer kindergeldVanaf 1 januari wordt het maandelijkse kindergeld voor het eerste kind bij zelfstandigen verhoogd. Voortaan wordt 78 euro uitgekeerd of 4 euro meer dan voordien. Werknemers krijgen sinds 1 oktober 2008 voor hun eerste kind maandelijks 83,40 euro.6. Hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer uitgebreidWie vanaf volgend jaar beroep doet op een aannemer, zal voortaan ook moeten nagaan of die aannemer fiscale schulden heeft. Als dat het geval is, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die schulden. Sinds 1 januari 2008 geldt dezelfde regeling al voor de sociale schulden van de aannemer.De opdrachtgever kan de controle uitvoeren via een sociale databank en een belastingluik. Met de maatregel wil de federale regering zwartwerk tegengaan. Zo kan de opdrachtgever verantwoordelijk worden gesteld voor achterstallige lonen of ontdoken sociale bijdragen.Belangrijk is dat de maatregel niet geldt voor een particulier die werken laat uitvoeren voor uitsluitend privédoeleinden.7. Vlaanderen vereenvoudigt kmo-instrumentariumDe vereenvoudiging van de kmo-instrumenten op het vlak van ondernemen en innoveren gaat op 1 januari in. De Vlaamse regering herleidt het aantal instrumenten van elf tot vier. De vereenvoudiging moet leiden tot minder administratieve rompslomp voor de bedrijven.Door de vereenvoudiging kan de steun aan de bedrijven tegelijk worden opgetrokken. Voortaan zullen kmo's bijvoorbeeld jaarlijks tot 15.000 euro steun kunnen krijgen in plaats van 2.500 euro in het huidige systeem.8. Overnameprooi kan overname mee financierenHet wordt voor Belgische bedrijven vanaf 1 januari eenvoudiger om de financieringskosten van een overname af te wentelen op de overnameprooi. De nieuwe regels kunnen volgens specialisten een belangrijke impact hebben op de overnamemarkt. Banken zullen zelfs in volle financiële crisis sneller geneigd zijn met een krediet over de brug te komen.Kopers die niet over voldoende middelen beschikken, zullen een lening kunnen krijgen van het bedrijf dat ze willen inlijven. De overnameprooi kan voortaan ook een waarborg verstrekken. Tot nu was dat verboden. Onder impuls van Europa hief België dat verbod op.Bovendien worden de voorwaarden voor de inkoop van eigen aandelen voor vennootschappen versoepeld. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage van de uitstaande aandelen dat mag worden ingekocht, opgetrokken van 10 tot 20 procent.9. Slovakije betaalt met euroVanaf 1 januari wordt de eurozone uitgebreid met Slovakije. Daarmee is het land de vierde lidstaat van de Europese "nieuwkomers" van 2004 die de nationale munt vervangt door de euro. Eerder voerden Slovenië, Malta en Cyprus al de Europese eenheidsmunt in. Met Slovakije erbij, telt de eurozone nu 16 landen.10. Regeling schadevergoeding bij openbare werken versoepeldDe wet-Dedecker die schadevergoedingen regelt voor zelfstandigen die zware hinder ondervinden van openbare werken, is vanaf 1 januari versoepeld. De wet werd, als onderdeel van de programmawet, eind 2008 goedgekeurd door het federale parlement voor de val van de regering-Leterme.In de oude regeling moesten middenstanders hun bedrijf minstens 14 dagen sluiten om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding als ze te veel hinder hadden van openbare werken. Die vergoeding bedroeg ook maar 44,2 euro en was niet geïndexeerd.In de nieuwe regeling is de sluitingstermijn teruggebracht tot 7 dagen en de dagelijkse som bedraagt 70 euro bruto. Die wordt bovendien voortaan geïndexeerd. De procedure om het geld te ontvangen wordt ook vereenvoudigd.11. 4,51 pct meer loon voor bijna 400.000 bediendenIn heel wat bedrijven wordt op 1 januari een jaarlijkse indexering van de lonen doorgevoerd. Een kleine 400.000 bedienden, een kwart van de bedienden uit de privésector, krijgt in januari 2009 zowat 4,51 procent meer loon. Het gaat om de werknemers uit het grootste paritair comité (PC 218): het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden. Zij krijgen 4,51 procent (het gemiddelde van de inflatie het jaar voordien) meer loon. Ook de arbeiders uit de voedingsnijverheid krijgen in januari een indexering (4,68 procent).Andere sectoren zoals de metaalsector voeren op een ander tijdstip één indexering per jaar door, andere doen dit op verschillende vaste tijdstippen. In ongeveer 40 procent van de privésector krijgen de werknemers net zoals bij de overheid een automatische indexering bij overschrijding van de spilindex.12. Nieuwe voorwaarden verwarmingstoelageDe federale regering voerde eind 2008 een aanpassing door om de toekenning van een eenmalige verwarmingstoelage voor elektriciteit, gas en stookolie op mekaar af te stemmen. Daarbij zijn nieuwe voorwaarden vanaf 1 januari van kracht.De forfaitaire verwarmingstoelage bedraagt 105 euro. Ze kan worden aangevraagd voor elektriciteit, aardgas, stookolie, lamppetroleum en bulkpropaangas. De inkomensgrens wordt opgetrokken tot 26.000 euro - een bedrag dat jaarlijks moet worden geïndexeerd en aan de welvaart moet worden aangepast.13. Fiscale steunmaatregel voor aankoop computerBelgische werkgevers krijgen vanaf 1 januari de mogelijkheid om via eenvoudige en belastingvrije weg een computer en een internetabonnement te betalen voor werknemers met een bescheiden inkomen: een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van maximaal 30.000 euro.Eigenlijk gaat het om een versoepeling van een bestaande maatregel uit 2003, de zogenaamde "pc-privé" regeling.De werknemer koopt in de informaticawinkel het pakket van zijn keuze. Hij bezorgt de factuur aan zijn werkgever die vervolgens het afgesproken bedrag, tot maximaal 760 euro, belastingvrij terugstort aan de werknemer.14. Aanslagtermijn fraude verlengdVanaf 2009 kan de fiscus dieper in het verleden graven bij fraude. De buitengewone aanslagtermijn wordt opgetrokken van vijf tot zeven jaar. Ook de onderzoekstermijn wordt verlengd tot zeven jaar indien de belastingdienst de belastingplichte op de hoogte brengt van aanwijzingen van fraude. Voor dat onderzoek wordt de bewaringstermijn opgetrokken, eveneens tot zeven jaar. Ook de btw-invorderingstermijn loopt bij fraude op tot zeven jaar.15. Wettelijke pensioenleeftijd vrouwen op 65 jaarVanaf 1 januari ligt ook voor vrouwen de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. Tot midden 1997 lag de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar. Sindsdien wordt dat stelselmatig opgetrokken.Vrouwen van wie het pensioen ingaat tussen 2006 en 2008 gaan nog op 64-jarige leeftijd op wettelijk pensioen. Vrouwen die op 31/12/2008 de pensioenleeftijd bereikt hebben mogen dus een jaartje vroeger stoppen met werken dan de vrouwen die op 01/01/2009 de pensioenleeftijd bereiken.16. Hogere jobkortingDe jobkorting die Vlaanderen sinds 2007 uitkeert, wordt voor 2009 opgetrokken van 200 tot minstens 250 euro. In 2009 krijgt iedereen die een beroepsinkomen heeft en in het Vlaams Gewest woont, het jaarlijks belastingvoordeel. Die bedraagt 250 euro voor wie meer dan 23.000 euro activiteitsinkomen heeft. Voor wie een activiteitsinkomen heeft tussen 5.500 en 23.000 euro is dat 300 euro. De korting wordt bovendien in een keer verrekend in februari.Vlaamse Brusselaars komen niet in aanmerking voor de korting.17. Dotatie koninklijke familie geindexeerd volgens gezondheidsindexDe dotatie van de koninklijke familie wordt vanaf 2009 geïndexeerd volgens de gezondheidsindex en niet langer via de index van de consumptieprijzen. Daardoor is de jaarlijkse stijging van de dotatie minder groot.Voortaan worden immers het indexeringssysteem van de civiele lijst en de prinselijke dotaties afgestemd op de gezondheidsindex.18. Leeftijd speelt geen rol meer bij verloningHet criterium "leeftijd" mag vanaf 1 januari geen rol meer spelen in de bepaling van het loon. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn over non-discriminatie.Alle cao's die loonbarema's bevatten op basis van leeftijdsverschillen moeten tegen 1 januari 2009 aangepast zijn. Loonverschillen mogen voortaan enkel gebaseerd zijn op niet-discriminerende criteria zoals competentie en ervaring, al zijn deze criteria indirect evenwel ook verbonden aan leeftijd. Bron: De Tijd 26/12/08

12:27 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-12-08

allee de kalkoen is er aan, t zal van t varken worden of van de geit gaat iemand meteen naar Ieper

18:34 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

welke belofte servais verherstraeten?

verherstraeten-servais een onderzoekscommisie een opheldering wat was dat ook weer het onderste uit de kan tot op de bodem ...... van wat sevais? van Wat? van de tsjeevenstrekenlaat me niet lachen

16:08 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

tsjeeven biechten bij de pastoor NIET in het parlement

De meerderheidspartijen in de Kamer zijn niet ingegaan op de vraag van de sp.a om het wetsvoorstel te agenderen dat een parlementaire onderzoekscommissie opricht over de bankcrisis en de mogelijke politieke inmenging in de gerechtelijke procedure rond de verkoop van Fortis.De meerderheid kantte zich eerst tegen de oprichting van een onderzoekscommissie, maar draaide bij toen de regering in opspraak kwam wegens mogelijk politieke inmenging in de gerechtelijke procedure rond de verkoop van Fortis. CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten zou vorige donderdag een wetsvoorstel indienen, maar daarvan kwam voorlopig nog niets in huis.Twee stemmen te kortSp.a-fractieleider Peter Vanvelthoven nam vandaag de koe bij de horens en vroeg het halfrond om het wetsvoorstel rond de onderzoekscommissie op de agenda te zetten. De meerderheid stemde de vraag echter weg. De Vlaamse socialisten kregen wel de steun van de andere oppositiepartijen, maar kwamen net twee stemmen te kort om hun slag thuis te halen.Operatie doofpotVanvelthoven is niet te spreken over de weigering van de meerderheid. "Operatie doofpot is vandaag al gestart", verklaarde hij.

16:01 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-12-08

onze westvlaamse kracht verpatst zijn eer

album_large_5571album_large_46682

19:58 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Premier Leterme leidt land richting chaos

18/12/2008 - “Leterme blijft maar liegen en zich vastklampen aan zijn zitje, terwijl hij maar al te goed weet dat hij daarmee het land naar de chaos leidt. Ongehoord”, vindt Peter Vanvelthoven.Zonet werd bekend dat de vice-premiers het vertrouwen in premier Leterme behouden en de regering weer overgaat tot de orde van de dag. “Ze doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is, terwijl er wel degelijk van alles misgelopen is”, zegt Peter Vanvelthoven, die nog even de zaken op een rijtje zet.“De enige reden waarom hij gisteren die brief op tafel legde, was om zijn vel te redden en om te zeggen dat het de anderen hun schuld was, door te verwijzen naar de minister van Financiën, het kabinet Vandeurzen, de substituut van de procureur des konings en de man van een magistrate. Alles wat Leterme de voorbije week ontkende omdat hij dacht dat het niet zou uitkomen, stond gisteren zwart op wit in zijn brief.”Volgens Vanvelthoven liegt de premier nu al voor de tweede keer in dit dossier. Eerst zei Europees commissaris Neelie Kroes dat de premier loog, gisteren was het de beurt aan het parket. “Het parket dat zegt dat de premier van dit land liegt, is ongezien”, vindt Vanvelthoven.Vanvelthoven is er ook van overtuigd dat de meerderheidspartijen Leterme niet geloven.“Het is op basis van zijn brief dat alle meerderheidspartijen eindelijk zeggen dat er een onderzoekscommissie moet komen.”Volgens Vanvelthoven is het “tijd voor een tweede brief, de ontslagbrief van deze regering”.Maar nu die er blijkbaar niet komt, is een tijdelijke regering zonder Leterme de enige oplossing om Fortis te redden en het vertrouwen te herstellen.“Premier Leterme heeft geen enkele geloofwaardigheid meer om de onderhandelingen over Fortis te voeren. Van zo'n man zou ik zelfs geen tweedehands auto kopen, laat staan een bank. Wat wij voorstellen is een constructief voorstel en de enige manier om het Fortis-dossier uit de huidige impasse te halen en vooralsnog tot een goed einde te brengen”, besluit Vanvelthoven.

19:45 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-12-08

MIKADO: EEN NIEUW INITIATIEF VOOR EEN SOCIAAL PROGRESSIEVE MILIEUWERKINGMIKADO:

MIKADO: EEN NIEUW INITIATIEF VOOR EEN SOCIAAL PROGRESSIEVE MILIEUWERKINGMIKADO:MIKADO is een discussieplatform binnen sp.a rond MIlieu in het KAder van Duurzame Ontwikkeling. Met Mikado richten we een aparte milieuwerking op in de schoot van de sociaaldemocratie in Vlaanderen.MIKADO neemt daarbij als uitgangspunt aan dat met een sociaaldemocratische benadering van de ecologische vraagstukken een toekomstvisie kan worden uitgewerkt die een nieuwe hoop biedt. De sociaaldemocratie gaat immers uit van een samenlevingsmodel dat steunt op een gelijkwaardige benadering van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid, de “triple bottom line”. In deze visie is sociale rechtvaardigheid het doel, een efficiënte economie het middel en respect voor de grenzen van de milieugebruiksruimte de randvoorwaarde. De vierde dimensie is de institutionele organisatie die nodig is om tussen deze drie luiken synergie te creëren. Deze zorgt voor samenhang en moet als het echte “goed bestuur” worden bestempeld. De klassieke rechtse, neo-liberale interpretatie gaat echter hoofdzakelijk uit van de suprematie van de economische pijler. Milieubeleid is in die opvatting, net zoals sociaal beleid, een luxe die enkel betaalbaar is in gunstige economische tijden. MIKADO gelooft dat met een ideologische onderbouwing op basis van sociaaldemocratische uitgangspunten het mogelijk is om een aangepast antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en daarom ook voor eenieder een kwalitatief leven te garanderen, niet enkel voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties.Met MIKADO willen we met alle progressieven, zowel binnen als buiten de sp.a , van gedachten wisselen over de vraag waarom ook de sociaaldemocratie in Vlaanderen milieuzorg en duurzame ontwikkeling tot één van haar belangrijkste prioriteiten moet maken, waarom dit ook essentieel is om de strijd tegen kansarmoede en maatschappelijke uitsluiting te kunnen winnen en om voor eenieder het recht op een kwaliteitsvol leven te garanderen. We willen verduidelijken waarom juist moderne sociaaldemocraten goed (en best) geplaatst zijn om de milieu-uitdagingen aan te gaan. MIKADO wil duidelijk maken dat zorg om het milieu en de weg naar een duurzame ontwikkeling bij uitstek sociale thema’s zijn en dat klassieke sociale doelstellingen niet realiseerbaar zijn zonder slagvaardig milieubeleid. Milieubescherming is dan ook geen vrijblijvende zaak. Het gaat om de realisatie van de grondvesten van onze democratische samenleving.MIKADO wil mee de motor vormen van de weg die de partij hier aflegt, een weg die nog lang is en niet zonder hindernissen. Onze motor is voor een stuk een ‘buitenboordmotor’ omdat we MIKADO willen openstellen voor alle progressieve levende krachten in onze samenleving die ons in onze opdracht kunnen inspireren en willen bijstaan. De DO in ‘MIKADO’ is belangrijk omdat duurzame ontwikkeling het sociaaleconomisch referentiekader is voor ons milieubeleid, omdat wij geen milieubeleid voorstaan dat strijdig is met onze sociale doelstellingen en met de maat-schappelijke vooruitgang. Ons milieubeleid gaat juist uit van de intergenerationele en internationale solidariteit die ook het uitgangspunt vormt van een duurzame ontwikkeling.MIKADO verwijst ook naar het bekende ‘stokjesspelletje’ als metafoor voor de biodi-versiteit die nu te lijden heeft onder een uitsterfratio die 1000 maal hoger ligt dan het natuurlijk verlies. Op een gegeven moment doet het uitsterven van weer een plant- of diersoort een heel ecosysteem instorten, samen met alle ‘diensten’ die het ecosysteem levert (klimaatregeling, mineralenkringloop, zoetwaterreserves, vis- en bosbestand, bescherming tegen overstromingen,…). Met deze metafoor willen wij opkomen tegen het milieurelativisme dat meent dat het helemaal zo’n vaart niet loopt met de degradatie van ons milieu. Of dat de mens niet te veel moet investeren in het voorkomen van problemen omdat hij altijd wel een technische oplossing zal vinden voor de gevolgen daarvan. MIKADO ziet het ‘stokjespelletje’ ook als symbool voor de onlosmakelijke band tussen de drie elementen van de driepoot “economie, ecologie, sociale rechtvaardigheid”. Wanneer men één van deze elementen veronachtzaamt, brengt men de anderen in gevaar. Ecologische schade ontwricht het economische productiesysteem en geeft aanleiding tot sociale onrechtvaardigheden. Het is anderzijds ook onmogelijk vooruitgang te boeken aan de ecologische zijde zonder een aangepast economisch en sociaal beleid. De MIKADO-stokjes doen ten slotte denken aan het prachtig ‘Cityscape’ kunstwerk van Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel). Met een chaos van stokken overkapte Quinze een braakliggend terrein met een soort bladerdak dat verbondenheid en een nestgevoel uitstraalde. Het MIKADO-beleid dat wij voorstaan, associëren we met dit gevoel.MIKADO is een discussieplatform binnen sp.a rond MIlieu in het KAder van Duurzame Ontwikkeling. Met Mikado richten we een aparte milieuwerking op in de schoot van de sociaaldemocratie in Vlaanderen.MIKADO neemt daarbij als uitgangspunt aan dat met een sociaaldemocratische benadering van de ecologische vraagstukken een toekomstvisie kan worden uitgewerkt die een nieuwe hoop biedt. De sociaaldemocratie gaat immers uit van een samenlevingsmodel dat steunt op een gelijkwaardige benadering van de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, economie, ecologie en sociale rechtvaardigheid, de “triple bottom line”. In deze visie is sociale rechtvaardigheid het doel, een efficiënte economie het middel en respect voor de grenzen van de milieugebruiksruimte de randvoorwaarde. De vierde dimensie is de institutionele organisatie die nodig is om tussen deze drie luiken synergie te creëren. Deze zorgt voor samenhang en moet als het echte “goed bestuur” worden bestempeld. De klassieke rechtse, neo-liberale interpretatie gaat echter hoofdzakelijk uit van de suprematie van de economische pijler. Milieubeleid is in die opvatting, net zoals sociaal beleid, een luxe die enkel betaalbaar is in gunstige economische tijden. MIKADO gelooft dat met een ideologische onderbouwing op basis van sociaaldemocratische uitgangspunten het mogelijk is om een aangepast antwoord te bieden op de huidige milieuproblematiek en daarom ook voor eenieder een kwalitatief leven te garanderen, niet enkel voor de huidige maar ook voor de toekomstige generaties.Met MIKADO willen we met alle progressieven, zowel binnen als buiten de sp.a , van gedachten wisselen over de vraag waarom ook de sociaaldemocratie in Vlaanderen milieuzorg en duurzame ontwikkeling tot één van haar belangrijkste prioriteiten moet maken, waarom dit ook essentieel is om de strijd tegen kansarmoede en maatschappelijke uitsluiting te kunnen winnen en om voor eenieder het recht op een kwaliteitsvol leven te garanderen. We willen verduidelijken waarom juist moderne sociaaldemocraten goed (en best) geplaatst zijn om de milieu-uitdagingen aan te gaan. MIKADO wil duidelijk maken dat zorg om het milieu en de weg naar een duurzame ontwikkeling bij uitstek sociale thema’s zijn en dat klassieke sociale doelstellingen niet realiseerbaar zijn zonder slagvaardig milieubeleid. Milieubescherming is dan ook geen vrijblijvende zaak. Het gaat om de realisatie van de grondvesten van onze democratische samenleving.MIKADO wil mee de motor vormen van de weg die de partij hier aflegt, een weg die nog lang is en niet zonder hindernissen. Onze motor is voor een stuk een ‘buitenboordmotor’ omdat we MIKADO willen openstellen voor alle progressieve levende krachten in onze samenleving die ons in onze opdracht kunnen inspireren en willen bijstaan. De DO in ‘MIKADO’ is belangrijk omdat duurzame ontwikkeling het sociaaleconomisch referentiekader is voor ons milieubeleid, omdat wij geen milieubeleid voorstaan dat strijdig is met onze sociale doelstellingen en met de maat-schappelijke vooruitgang. Ons milieubeleid gaat juist uit van de intergenerationele en internationale solidariteit die ook het uitgangspunt vormt van een duurzame ontwikkeling.MIKADO verwijst ook naar het bekende ‘stokjesspelletje’ als metafoor voor de biodi-versiteit die nu te lijden heeft onder een uitsterfratio die 1000 maal hoger ligt dan het natuurlijk verlies. Op een gegeven moment doet het uitsterven van weer een plant- of diersoort een heel ecosysteem instorten, samen met alle ‘diensten’ die het ecosysteem levert (klimaatregeling, mineralenkringloop, zoetwaterreserves, vis- en bosbestand, bescherming tegen overstromingen,…). Met deze metafoor willen wij opkomen tegen het milieurelativisme dat meent dat het helemaal zo’n vaart niet loopt met de degradatie van ons milieu. Of dat de mens niet te veel moet investeren in het voorkomen van problemen omdat hij altijd wel een technische oplossing zal vinden voor de gevolgen daarvan. MIKADO ziet het ‘stokjespelletje’ ook als symbool voor de onlosmakelijke band tussen de drie elementen van de driepoot “economie, ecologie, sociale rechtvaardigheid”. Wanneer men één van deze elementen veronachtzaamt, brengt men de anderen in gevaar. Ecologische schade ontwricht het economische productiesysteem en geeft aanleiding tot sociale onrechtvaardigheden. Het is anderzijds ook onmogelijk vooruitgang te boeken aan de ecologische zijde zonder een aangepast economisch en sociaal beleid. De MIKADO-stokjes doen ten slotte denken aan het prachtig ‘Cityscape’ kunstwerk van Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel). Met een chaos van stokken overkapte Quinze een braakliggend terrein met een soort bladerdak dat verbondenheid en een nestgevoel uitstraalde. Het MIKADO-beleid dat wij voorstaan, associëren we met dit gevoel.

19:51 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-12-08

dit is haatmail

Gaucho heeft overschot van gelijkCapture

18:46 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-12-08

GEO ROUTE DRIE

Postbodes en bedienden. Dromen zijn bedrog: herbekijk de zevende dag van 7 december 2008. Luister naar wat CD&V-er Servaes Verherstraeten te zeggen heeft over De Post

11:57 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-12-08

gelijk

18:50 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-12-08

het water is gebroken :Rusland wil praten met de Navo

De eerste stappen op het terrain zijn gezet. in de primaire economie zijn de eerste vertegenwxoordigers van het voormalig oostblok aangekomen. De russen komen later als het terrain velig es. EEN EERSTE REPORTAGE

18:51 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |