28-12-08

wat is nieuw in 2009

. DakisolatiepremieDe Vlaamse regering voert vanaf 1 januari de dakisolatiepremie in. Die bedraagt 500 euro en moet de Vlaming aanzetten om zijn dak te laten isoleren.Om in aanmerking te komen voor de premie moet minstens 40 vierkante meter van het dak of de zoldervloer goed tot zeer goed geïsoleerd worden. Enkel Vlaamse woningen die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet komen in aanmerking.2. Hogere posttarievenVanaf 1 januari 2009 zal De Post de tarieven van een aantal diensten aanpassen aan de "felle stijging van de inflatie en de energieprijzen". Een postzegel voor een standaardbrief met een Belgische bestemming zal vanaf 1 januari 2009 0,59 euro kosten. Momenteel is dat 0,54 euro.De taks op een aangetekende brief stijgt van 4,40 euro naar 4,60 euro en een pakje versturen (Taxipost 24u) kost voortaan 5,70 euro in plaats van 4,95 euro.Een standaardpostzegel voor Europa kost voortaan 0,90 euro in plaats van 0,80 euro.3. Dienstencheque wordt duurderDe aankoopprijs van een dienstencheque stijgt op 1 januari van 7 euro tot 7,5 euro per cheque. Omdat de regels inzake de fiscale aftrek niet veranderen, bedraagt de reële prijs voor de gebruikers voortaan 5,25 euro.De cheques die voor 1 januari besteld werden en dus 7 euro kosten, blijven bruikbaar tot hun geldigheidsdatum. De betaling aan de oude prijs moet wel voor 1 januari op de rekening van uitgiftebedrijf Sodexo staan.Per bestelling moeten minstens tien cheques besteld worden. Als het gestorte bedrag nog gebaseerd is op de oude prijs (geen veelvoud van 7,5), stort Sodexo het bedrag terug.4. Registratierechten hypothecaire lening deels afgeschaftVanaf 1 januari moeten op een hypothecaire lening in Vlaanderen geen registratierechten meer betaald worden op de schijf tot 100.000 euro. Die bedragen in de oude regeling 1 procent van het geleende bedrag. Wie straks leent om een huis te kopen, kan zo tot maximaal 1.000 euro besparen.Wie meer dan 100.000 euro leent, moet wel 1 procent registratierechten betalen op de schijf boven de 100.000 euro.5. Meer kindergeldVanaf 1 januari wordt het maandelijkse kindergeld voor het eerste kind bij zelfstandigen verhoogd. Voortaan wordt 78 euro uitgekeerd of 4 euro meer dan voordien. Werknemers krijgen sinds 1 oktober 2008 voor hun eerste kind maandelijks 83,40 euro.6. Hoofdelijke aansprakelijkheid aannemer uitgebreidWie vanaf volgend jaar beroep doet op een aannemer, zal voortaan ook moeten nagaan of die aannemer fiscale schulden heeft. Als dat het geval is, is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van die schulden. Sinds 1 januari 2008 geldt dezelfde regeling al voor de sociale schulden van de aannemer.De opdrachtgever kan de controle uitvoeren via een sociale databank en een belastingluik. Met de maatregel wil de federale regering zwartwerk tegengaan. Zo kan de opdrachtgever verantwoordelijk worden gesteld voor achterstallige lonen of ontdoken sociale bijdragen.Belangrijk is dat de maatregel niet geldt voor een particulier die werken laat uitvoeren voor uitsluitend privédoeleinden.7. Vlaanderen vereenvoudigt kmo-instrumentariumDe vereenvoudiging van de kmo-instrumenten op het vlak van ondernemen en innoveren gaat op 1 januari in. De Vlaamse regering herleidt het aantal instrumenten van elf tot vier. De vereenvoudiging moet leiden tot minder administratieve rompslomp voor de bedrijven.Door de vereenvoudiging kan de steun aan de bedrijven tegelijk worden opgetrokken. Voortaan zullen kmo's bijvoorbeeld jaarlijks tot 15.000 euro steun kunnen krijgen in plaats van 2.500 euro in het huidige systeem.8. Overnameprooi kan overname mee financierenHet wordt voor Belgische bedrijven vanaf 1 januari eenvoudiger om de financieringskosten van een overname af te wentelen op de overnameprooi. De nieuwe regels kunnen volgens specialisten een belangrijke impact hebben op de overnamemarkt. Banken zullen zelfs in volle financiële crisis sneller geneigd zijn met een krediet over de brug te komen.Kopers die niet over voldoende middelen beschikken, zullen een lening kunnen krijgen van het bedrijf dat ze willen inlijven. De overnameprooi kan voortaan ook een waarborg verstrekken. Tot nu was dat verboden. Onder impuls van Europa hief België dat verbod op.Bovendien worden de voorwaarden voor de inkoop van eigen aandelen voor vennootschappen versoepeld. Zo wordt bijvoorbeeld het percentage van de uitstaande aandelen dat mag worden ingekocht, opgetrokken van 10 tot 20 procent.9. Slovakije betaalt met euroVanaf 1 januari wordt de eurozone uitgebreid met Slovakije. Daarmee is het land de vierde lidstaat van de Europese "nieuwkomers" van 2004 die de nationale munt vervangt door de euro. Eerder voerden Slovenië, Malta en Cyprus al de Europese eenheidsmunt in. Met Slovakije erbij, telt de eurozone nu 16 landen.10. Regeling schadevergoeding bij openbare werken versoepeldDe wet-Dedecker die schadevergoedingen regelt voor zelfstandigen die zware hinder ondervinden van openbare werken, is vanaf 1 januari versoepeld. De wet werd, als onderdeel van de programmawet, eind 2008 goedgekeurd door het federale parlement voor de val van de regering-Leterme.In de oude regeling moesten middenstanders hun bedrijf minstens 14 dagen sluiten om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding als ze te veel hinder hadden van openbare werken. Die vergoeding bedroeg ook maar 44,2 euro en was niet geïndexeerd.In de nieuwe regeling is de sluitingstermijn teruggebracht tot 7 dagen en de dagelijkse som bedraagt 70 euro bruto. Die wordt bovendien voortaan geïndexeerd. De procedure om het geld te ontvangen wordt ook vereenvoudigd.11. 4,51 pct meer loon voor bijna 400.000 bediendenIn heel wat bedrijven wordt op 1 januari een jaarlijkse indexering van de lonen doorgevoerd. Een kleine 400.000 bedienden, een kwart van de bedienden uit de privésector, krijgt in januari 2009 zowat 4,51 procent meer loon. Het gaat om de werknemers uit het grootste paritair comité (PC 218): het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden. Zij krijgen 4,51 procent (het gemiddelde van de inflatie het jaar voordien) meer loon. Ook de arbeiders uit de voedingsnijverheid krijgen in januari een indexering (4,68 procent).Andere sectoren zoals de metaalsector voeren op een ander tijdstip één indexering per jaar door, andere doen dit op verschillende vaste tijdstippen. In ongeveer 40 procent van de privésector krijgen de werknemers net zoals bij de overheid een automatische indexering bij overschrijding van de spilindex.12. Nieuwe voorwaarden verwarmingstoelageDe federale regering voerde eind 2008 een aanpassing door om de toekenning van een eenmalige verwarmingstoelage voor elektriciteit, gas en stookolie op mekaar af te stemmen. Daarbij zijn nieuwe voorwaarden vanaf 1 januari van kracht.De forfaitaire verwarmingstoelage bedraagt 105 euro. Ze kan worden aangevraagd voor elektriciteit, aardgas, stookolie, lamppetroleum en bulkpropaangas. De inkomensgrens wordt opgetrokken tot 26.000 euro - een bedrag dat jaarlijks moet worden geïndexeerd en aan de welvaart moet worden aangepast.13. Fiscale steunmaatregel voor aankoop computerBelgische werkgevers krijgen vanaf 1 januari de mogelijkheid om via eenvoudige en belastingvrije weg een computer en een internetabonnement te betalen voor werknemers met een bescheiden inkomen: een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van maximaal 30.000 euro.Eigenlijk gaat het om een versoepeling van een bestaande maatregel uit 2003, de zogenaamde "pc-privé" regeling.De werknemer koopt in de informaticawinkel het pakket van zijn keuze. Hij bezorgt de factuur aan zijn werkgever die vervolgens het afgesproken bedrag, tot maximaal 760 euro, belastingvrij terugstort aan de werknemer.14. Aanslagtermijn fraude verlengdVanaf 2009 kan de fiscus dieper in het verleden graven bij fraude. De buitengewone aanslagtermijn wordt opgetrokken van vijf tot zeven jaar. Ook de onderzoekstermijn wordt verlengd tot zeven jaar indien de belastingdienst de belastingplichte op de hoogte brengt van aanwijzingen van fraude. Voor dat onderzoek wordt de bewaringstermijn opgetrokken, eveneens tot zeven jaar. Ook de btw-invorderingstermijn loopt bij fraude op tot zeven jaar.15. Wettelijke pensioenleeftijd vrouwen op 65 jaarVanaf 1 januari ligt ook voor vrouwen de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. Tot midden 1997 lag de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar. Sindsdien wordt dat stelselmatig opgetrokken.Vrouwen van wie het pensioen ingaat tussen 2006 en 2008 gaan nog op 64-jarige leeftijd op wettelijk pensioen. Vrouwen die op 31/12/2008 de pensioenleeftijd bereikt hebben mogen dus een jaartje vroeger stoppen met werken dan de vrouwen die op 01/01/2009 de pensioenleeftijd bereiken.16. Hogere jobkortingDe jobkorting die Vlaanderen sinds 2007 uitkeert, wordt voor 2009 opgetrokken van 200 tot minstens 250 euro. In 2009 krijgt iedereen die een beroepsinkomen heeft en in het Vlaams Gewest woont, het jaarlijks belastingvoordeel. Die bedraagt 250 euro voor wie meer dan 23.000 euro activiteitsinkomen heeft. Voor wie een activiteitsinkomen heeft tussen 5.500 en 23.000 euro is dat 300 euro. De korting wordt bovendien in een keer verrekend in februari.Vlaamse Brusselaars komen niet in aanmerking voor de korting.17. Dotatie koninklijke familie geindexeerd volgens gezondheidsindexDe dotatie van de koninklijke familie wordt vanaf 2009 geïndexeerd volgens de gezondheidsindex en niet langer via de index van de consumptieprijzen. Daardoor is de jaarlijkse stijging van de dotatie minder groot.Voortaan worden immers het indexeringssysteem van de civiele lijst en de prinselijke dotaties afgestemd op de gezondheidsindex.18. Leeftijd speelt geen rol meer bij verloningHet criterium "leeftijd" mag vanaf 1 januari geen rol meer spelen in de bepaling van het loon. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn over non-discriminatie.Alle cao's die loonbarema's bevatten op basis van leeftijdsverschillen moeten tegen 1 januari 2009 aangepast zijn. Loonverschillen mogen voortaan enkel gebaseerd zijn op niet-discriminerende criteria zoals competentie en ervaring, al zijn deze criteria indirect evenwel ook verbonden aan leeftijd. Bron: De Tijd 26/12/08

12:27 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.