30-11-08

bericht aan de bevolking

Minister van defensie Pieter De Crem in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 27 novmber. “Ik wil van deze gelegenheid en van dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. We leven in een tijdsgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. En samen met u voorzitter, andere collega's uit het parlement en collega's uit de regering stel ik vast dat het bijna onmogelijk is om zich daar tegen te verdedigen. Iedereen van u collega's, voorzitter, collega's uit het parlement en collega's uit de regering, is een potentieel slachtoffer. En ik vraag u af [sic] dat we ons daar allen zouden over bezinnen.” In tegenstelling tot wat Pieter De Crem beweert; bestaat er afdoende bescherming en verdediging tegen het zogenaamde 'moddergooien'. Er is immers niets dat de heer De Crem belet om een klacht wegens laster en eerroof in te dienen tegen de schrijfster van de blog waar hij ‘stiepelzat’ opgevoerd werd. Dergelijks is ook stukken effectiever dan pompeuze onzin op de kamerleden loslaten, of kabinetsladen informele telefoontjes laten plegen met de werkgever van de blogster in kwestie zie De Crem bekent telefoontje met baas blogster [DS]); of dreigen met een 'onderzoek' over welke 'juridische maatregelen genomen kunnen worden om mij en mijn integriteit' te beschermen. De blog in kwestie leest U op http://www.nathalielubbebakker.com.De democratie vindt wel degelijk baat bij nieuwe technieken zoals blogs, facebook-groups en netlog-communities. Aalterse en andere gelijksoortige boerebuiten politici, beducht voor 'hen en hun integriteit', hebben daarentegen geen baat bij nieuwerwetserij die het bestuur transparanter maakt en een alsmaar mondiger samenleving.

13:56 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-11-08

Een eerlijke samenleving investeert in kinderen

Een eerlijke samenleving investeert in kinderen29/11/2008 - In een vrije tribune in De Morgen legt Frank Vandenbroucke uit waarom de nieuwe financiering van het onderwijs een belangrijk middel is om nog meer integratie en emancipatie mogelijk te maken.Precies vijftig jaar na het Schoolpact heeft Frank Vandenbroucke met de nieuwe financiering van het onderwijs de lat gelijk gelegd tussen de onderwijsnetten. “Dat heb ik gedaan omdat het erlijk is en onze samenleving er beter van wordt”, zegt Vandenbroucke daarover. “De nieuwe financiering bevestigt dat het vrij onderwijs in ons land geen ‘privaat onderwijs’ is los van en naast een ‘publieke’ sector, zoals andere landen dat wel kennen. Het maakt volwaardig deel uit van de publieke ruimte. Zo zijn we toe aan een nieuw pact tussen overheid en onderwijsnetten rond een gezamenlijke missie: elk kind en elke jongere eerlijke kansen geven in het onderwijs. Een missie voor een eerlijke samenleving.”Vandenbroucke wijst op de opvallende parallellen tussen de eerste schoolstrijd op het einde van de 19de eeuw, de periode van het schoolpact en de huidige periode.“Het zijn drie periodes van grote politieke en maatschappelijke turbulentie. Het zijn ook periodes waarin zich een fundamenteel integratievraagstuk stelde of stelt. De conflicten op het einde van de 19e eeuw gingen over de politieke integratie van de arbeidersklasse. In die periode werd het onderwijs gelanceerd als motor van sociale verandering. Vijftig jaar geleden eisten jongeren uit de lagere en de middenklasse toegang tot de politieke en maatschappelijke beslissingscentra. Ook in die periode bleek het onderwijs de motor van sociale verandering. Vandaag de dag in de instroom in het onderwijs geen probleem meer. Iedereen kan van het onderwijs genieten dat hij of zij wil. Maar met de uitstroom zijn er nog problemen. En ook nu kan onderwijs weer de motor van die sociale verandering zijn.”Vandenbroucke wijst er op dat die uitstroom verbeteren een grote uitdaging is voor sociaaldemocraten. “Uitgerekend in een tijdperk waarin het diploma dat mensen behalen de belangrijkste sleutel is tot maatschappelijk succes, bestaat een grote ongelijkheid in de kansen om een diploma te behalen. Het gaat over de vraag hoe sociale samenhang overeind blijft in een samenleving met een scherp beleefde kloof tussen mensen met relatief weinig scholing – ook autochtonen – en anderen.”Volgens Vandenbroucke is dit een complex vraagstuk, want het is bijna onmogelijk om te protesteren tegen een niet-behaald diploma. Zelfs al is dat zo belangrijk. Daarom wijst hij nog eens op het emancipatorische karakter van de nieuwe financiering .“Zo geven we groepen die het moeilijk hebben de mogelijkheden en de kansen om zichzelf te emanciperen. Het Engels heeft daar een mooi woord voor, empowerment: mensen helpen om zichzelf vooruit te helpen in het leven. Sociaaldemocraten zorgen ervoor dat die mogelijkheden ècht aanwezig zijn. Een eerlijke samenleving is gebaseerd op ‘wederkerigheid’: in ruil voor geboden mogelijkheden wordt ook aspiratie en inspanning verwacht”, besluit Vandenbroucke.

20:48 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-11-08

Regering organiseert dakloosheid

Regering organiseert dakloosheidHans Bonte weigert asielzoekers vlak voor de winter uit hun huis te zetten. Hij roept alle OCMW-voorzitters opdezelfde menselijkheid aan de dag leggen. "Het is schrijnend dat de meest kwetsbaren in onze samenlevingde dupe moeten zijn van het gekibbel en non-beleid van de regering Leterme."Minister Arena wil asielzoekers die al vier of vijf jaar in hun asielprocedure binnen de twee maanden uit hunwoning zetten. En dat aan het begin van de winter. Daarmee wil de minister plaats maken voor denieuwkomers. sp.a roept alle OCMW-voorzitters op geen gevolg te geven aan de onmenselijke vraag vanminister Arena."Ik wens niet mee te werken aan de organisatie van dakloosheid van asielzoekers", zegt Hans Bonte. Hij iskwaad dat de minister voor Maatschappelijke Integratie de onkunde van deze regering afwimpelt op de meestkwetsbaren. Hans Bonte weigert asielzoekers uit hun woning en hij roept hij alle OCMW-voorzitters op zijnvoorbeeld te volgen.Hans Bonte: "Op deze manier worden asielzoekers na jarenlange onduidelijkheid omtrent hun toekomst opstraat gezet. Het gaat dikwijls om mensen en gezinnen die reeds zeer goed zijn ingeburgerd, van wie dekinderen hier geboren zijn en voor wie de onduidelijkheid of ze hier kunnen blijven ondraaglijk wordt. Deminister wenst nu deze groep mensen, vlak voor de winter, op straat te zetten. Goed wetende dat dezegezinnen geen schijn van kans maken om op de privémarkt een woning te vinden."De realiteit is dat geen enkele huiseigenaar bereid is een woning te verhuren aan iemand die niet weet of hij ofzij morgen nog in het land zal zijn. sp.a is geschandaliseerd door de schaamteloosheid van minister Arena. "Deregering Leterme vecht haar onenigheid uit op kop van de allerzwaksten in onze samenleving", besluit HansBonte. Hij roept de regering op na 18 maanden ruziemaken eindelijk werk te maken van de beloofdeomzendbrief zodat asielzoekers niet langer in grote onzekerheid verkeren.

19:39 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-11-08

Blijven werken aan een open partij sp.a

showfoto.aspBlijven werken aan een open partij26/11/2008 - “sp.a is en blijft voorstander van progressieve samenwerking. Maar de beslissing van de VlaamsProgressieven heeft een verderzetting van het kartel onmogelijk gemaakt”, zegt Caroline Gennez.“In onzekere tijden waarin de samenleving steeds meer geblokkeerd raakt, is het een spijtige keuze om terug te plooien op het eigen grote gelijk. Dat is niet de keuze van de Vlaamse socialisten”, benadrukt sp.a-voorzitter Caroline Gennez. “Wij kiezen voor een eerlijke samenleving en willen mensen verbinden en gelijkgestemden van binnen en buiten onze partij verenigen. Wij kiezen resoluut voor een toekomstproject dat antwoorden biedt op de sociaal-economische en maatschappelijke problemen van vandaag en morgen.” sp.a wil de stuwende kracht zijn voor alle progressieven in de samenleving.“We betreuren het einde van het kartel tussen beide partijen, maar we zullen onze samenwerking op lokaal vlak verder zetten. In verschillende steden en gemeenten bestaat er een goede samenwerking. We zullen de bestaande akkoorden dan ook loyaal uitvoeren”, voegt Gennez toe. De positie van Bert Anciaux als Vlaams minister staat voor sp.a niet ter discussie. “Er bestaat een Vlaams regeerakkoord waar alle betrokkenen blijven achterstaan”, besluit de voorzitter.

18:31 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-11-08

Budgettair talmen van regering is schuldig verzuim

Budgettair talmen van regering is schuldig verzuim24/11/2008 - "Terwijl elk gezin de broeksriem wat aanspant en anticipeert op een recessie en moeilijke economische tijden, blijft deze regering het zonlicht ontkennen."éZe overschat de inkomsten en onderschat de uitgaven. Ook het Rekenhof erkent nu dat de regering van Yves leterme het land in de (budgettaire) chaos stort". Peter Vanvelthoven verwijt de regering Leterme aan roekeloos en onverantwoord begrotingsbeleid te doen.Het Rekenhof bevestigt in zijn rapport dat deze regering onrealistische begrotingscijfers hanteert, niet alleen voor volgend maar ook voor dit jaar. Het Rekenhof bevestigt daarmee de eerdere kritiek van sp.a. Al in 2008 blijken de ontvangsten 1,2 miljard euro láger dan de regering in haar begroting heeft geboekt.Ook over de aanpak van de bankencrisis spaart het Rekenhof de regering niet. Het Hof zegt onverholen dat de begrotingsingrepen in het kader van de bankencrisis niet transparant en quasi oncontroleerbaar in de begroting van premier Leterme ingeschreven zijn. Nergens blijkt wat de precieze kosten en opbrengsten zijn van elke individuele bankoperatie. Ondoorzichtigheid troef.Maar ook het feit dat de regering voor het derde jaar op rij geen euro aan de kant zet voor de betaling van de toekomstige pensioenen bekritiseert het Rekenhof sterk.Rekenhof: " In 07 werd geen overschot gerealiseerd, en kon geen storting aan het Zilverfonds gebeuren, voor 2008 en 2009 wordt ook niet langer uitgegaan van een begrotingsoverschot en wordt bijgevolg geen storting aan het zilverfonds voorzien.”Peter Vanvelthoven: “Terwijl de gezinnen al enkele maanden de broeksriem aanspannen en zo anticiperen op de komende recessie en de economische crisis, blijft deze regering blind voor de realiteit. Dit roekeloos gedrag zullen de belastingsbetalers en de gepensioneerden van morgen cash betalen."Volgens sp.a mag de regering niet langer talmen met ingrijpen. De situatie is te onrustwekkend om tot volgend jaar te wachten met een begrotingscontrole, zoals premier Leterme en staatssecretaris Melchior Wathelet voorstellen. “Wachten tot na nieuwjaar is compleet onverantwoord. Wat nu als zogenaamde begroting in het parlement is neergelegd door de regering, hoort thuis in de vuilbak. Leterme, Reynders en Wathelet moeten nu meteen hun huiswerk overdoen", besluit Peter Vanvelthoven. http://www.petervanvelthoven.be/tapas3-1

17:34 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-11-08

Hospitalisatieverzekering

Regering weigert werk te maken van eerlijke verzekeringen22/11/2008 - Verschillende verzekeraars maakten de voorbije dagen bekend dat ze de premies voor de hospitalisatieverzekeringen voor 2009 opnieuw verhogen.Die verhogingen komen er nadat ook dit jaar premies tot het drievoudige verhoogd werden. Freya Van den Bossche:”Eerlijke verzekeringen zijn geen prioriteit van deze regering.”Verzekeraar DKV kondigt zelfs een verhoging met 5,8 procent aan en verwijst naar de stijging van de inflatie met 5,8 procent. Niet voor niets kiest de verzekeraar het inflatiecijfer van juni. Intussen is de inflatie gezakt tot 4,7 procent en voor het volledige jaar wordt een inflatie van 4,1 procent verwacht.Waarom laat de federale regering toe dat een verzekeraar opnieuw een loopje neemt met de nieuwe hospitalisatiewet? Die wet zegt dat de premies aan het indexcijfer kunnen worden aangepast op de jaarlijkse premievervaldag. Voor 2009 is dat in ieder geval niet de inflatie van juni 2008.Deze situatie is symptomatisch. Pas vorige week antwoordde de minister van Financiën Didier Reynders in de Kamer aan Freya Van den Bossche dat hij nog op adviezen wacht alvorens in te grijpen en ervoor te zorgen dat de verzekeraars de hospitalisatiewet niet langer naar eigen goeddunken blijven interpreteren. Nochtans kondigde de regering in mei al aan dat ze een akkoord had bereikt over zo een wettelijk ingrijpen.Maar er gebeurt niets. Een wetsvoorstel van Van den Bossche om de consumenten wel beter te beschermen tegen plotse prijsstijgingen werd zonder commentaar weggestemd door de meerderheid.Freya Van den Bossche: “Premier Yves Leterme en zijn regering schreven in hun beleidsverklaring dat de regering er een prioriteit van maakt om tot verzekeringsproducten te komen die aan een ieders verwachtingen beantwoorden. Het non-beleid van Leterme en Reynders zorgen er misschien voor dat de verzekeringsproducten aan de verwachtingen van de verzekeringsondernemingen voldoen. Maar aan de verwachtingen van de verzekerde mensen voldoen ze zeker niet. “

18:53 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

DANK VOOR ALLES WANNES

18:34 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

20-11-08

Guy Peellaert is niet meer

twee figuren die hem inspireerden Françoise Hardy en Silvy Vartan ............... its only rock n roll.............................................en vartan ...........

18:52 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-11-08

schooldrug strawberry quick en meth

EEN kwakel van een Kettingbrief over nieuwe drug: Strawberry Meth krijgen wij te pas en te onpas in onze mail. HET IS EEN HOAX[UPDATE - 13 NOVEMBER 2008] Deze week is in de Streekkrant van 13 tot 19 november op de eerste pagina een artikel verschenen rond deze kettingbrief. Daarin staat duidelijk vermeld dat het inderdaad om een hoax gaat, dus dat wat vermeld wordt in de mail, helemaal niet juist is.30 oktober 2008 Nieuwe drugKettingbrieven zijn er in alle mogelijke en onmogelijke vormen. Vaak komen ze als waarschuwing, zoals deze waarschuwing die we deze ochtend in onze mailbox vonden. Gekregen van een collega…Een nieuwe drug wordt op de speelplaats in de scholen aangeboden en circuleert onder de naam «Strawberry Meth» of «Strawberry Quick». Een type van «Crystal Meth», het ziet eruit en ruikt als een aardbei van harde kristallen (het bruist in de mond). Maar kan ook in de vorm van chocolade, pindaboter, cola, kers, druif en sinaas aangeboden worden.Kinderen die het als een snoepje zien worden in een meelijwekende toestand naar het hospitaal overgebracht.Breng de kinderen op de hoogte van geen snoepjes van anderen, zelfs niet van vriendjes, (want die hebben het weer van anderen gekregen) aan te nemen en elke poging of snoepje aan de leraren over te brengen.Breng zoveel mogelijk mensen op de hoogte van deze mail (zelfs degene die geen kinderen hebben) om zoveel mogelijk tragedies te voorkomen.Bedankt in de naam van de kinderenTot zover de mail die we kregen. Misschien heb jij die mail ook gekregen. In dat geval is het aangewezen om toch even op internet rond te neuzen en te zien wat er daar gezegd wordt over deze nieuwe drug. Strawberry Quick of Strawberry Meth blijkt hoe dan ook sterk overdreven te zijn. Eerst en vooral dook de drug in 2007 op in Amerika. Een boodschap die een half jaar later door de DEA, de Amerikaanse drugbestrijding, uitgezonden werd, spreekt boekdelen.Eigenlijk weten we niet veel over deze drug. Meer nog, we hebben ze tot hiertoe nog niet gevonden. Terwijl gekleurde Meth inderdaad al langer bestaat, gaat de DEA er nu vanuit dat de Strawberry Quick waarvan sprake is in deze mail NIET bestaat. Waarschijnlijk hebben de eerste meldingen te maken met agenten die de gekleurde Meth tegenkwamen en dat per vergissing voor een nieuwe drug aangenomen hebben.Kinderen zijn er hoe dan ook nog niet mee in contact gekomen, laat staan dat ze in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis gevoerd werden. Het blijkt dus gewoon om een hoax te gaan: een verhaal dat gelukkig voor iedereen, niet echt is. Stuur die kettingbrief dus a.u.b. NIET door.[UPDATE - 13 NOVEMBER 2008] Deze week is in de Streekkrant van 13 tot 19 november op de eerste pagina een artikel verschenen rond deze kettingbrief. Daarin staat duidelijk vermeld dat het inderdaad om een hoax gaat, dus dat wat vermeld wordt in de mail, helemaal niet juist is.

09:16 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-11-08

NOOIT MEER OORLOG

De hele Westhoek en Diksmuide in het bijzonder drukken je keer op keer met je neus op de ellende die machtshonger met zich mee brengt. Het 'Treurend Ouderpaar' van Käthe Kollwitz, op de Duitse begraafplaats van Vladslo, zegt meer dan duizend woorden. Wie draagt vandaag de vredeswens verder uit? Hoop , er is hoop... wij willen de vredeswens 'nooit meer oorlog' uitdragen U ook Pieter?272834967_diksmuide_2_standbeelden_bidders_links

09:12 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-11-08

BOUDEWIJN NAAR BOB DYLAN

Kom, mensen, en luister en hou nu je bekHet water dat komt jullie al tot je nekEn geef toe dat je nat bent, doorweekt tot je hemdProbeer het maar niet te vermijdenEn wie niet wil verzuipen is wijs als ie zwemtWant er komen andere tijdenKom, schrijvers, geleerden, profeten op papierDe kans komt niet weer, dus kijk maar eens hierEn zeg nog maar niks, de roulette draait nog doorEn de winnaar is niet te bestrijdenMaar hij die straks wint is wie gist'ren verloorWant er komen andere tijdenKom, heren, regeerders, partij-jongens, komEn blijf daar niet hangen en kijk niet zo stomWant hij die blijft zeuren is hij die crepeertDe legers buiten strijdenOp hun slagveld wordt ieder van jullie verteerdWant er komen andere tijdenKom, vaders en moeders, kom hier en hoor toeWij zijn jullie praatjes en wetten zo moeJe zoons en je dochters die haten gezagJe moraal die verveelt ons al tijdenEn vlieg op, als de wereld van nu je niet magWant er komen andere tijdenDe streep is getrokken, de vloek is gelegdOp alles wat vals is en krom en onechtJullie mooie verleden was bloedig en laksWij zullen die fouten vermijdenEn de man bovenaan is de laagste van straksWant er komen andere tijden

18:43 Gepost door Hendrik Van Walleghem in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |